Privacyverklaring

BBO Bureau Bouwondersteuning, ook wel genoemd BBO, gevestigd aan de Delftsekade 34a, 2266 AJ Leidschendam, verwerkt diverse persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is opgesteld en ingegaan per 25 mei 2018.

Welke gegevens leggen wij vast – opdrachtgevers, relaties
Bepaalde gegevens worden door ons vastgelegd in het kader van werkzaamheden, die uitgevoerd worden in opdracht van een opdrachtgever. Dit kan een bedrijf, instelling of particulier zijn. Gegevens worden vastgelegd, nadat deze verstrekt zijn door de opdrachtgever. De volgende gegevens kunnen door ons worden opgevraagd c.q. worden vastgelegd nadat deze zijn verstrekt. E.e.a. is afhankelijk van de werkzaamheden, die uitgevoerd dienen te worden. Bepaalde gegevens leggen wij ook vast van zakelijke relaties waar wij mee (kunnen) samenwerken in het kader van werkzaamheden ten behoeve van onze opdrachtgevers.

– NAW gegevens opdrachtgever / relatie
– Voor- en achternaam eventuele contactpersonen
– Geslacht contactpersoon
– Functie (bij zakelijke opdrachtgever)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Websiteadres (bij zakelijke opdrachtgever)
– Financiële gegevens (bank- en BTW-nrs bij crediteuren- en/of debiteurenadministratie)
– BSN nummer (in geval van aanvraag bij het omgevingsloket namens particuliere opdrachtgever)
– KvK nummer (in geval van aanvraag bij het omgevingsloket namens zakelijke opdrachtgever)
– Tekeningen bedrijfspand, instelling of woonhuis (als werkzaamheden daarvoor zijn/worden verricht)

Met welk doel en hoe lang leggen wij deze gegevens vast – opdrachtgevers, relaties
Gegevens van onze opdrachtgevers en relaties worden vastgelegd met als doel een handelsrelatie aan te kunnen gaan en te onderhouden, dienstverlening te kunnen bieden en hen daarover te kunnen informeren, alsmede facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen administreren.

Bepaalde gegevens van opdrachtgevers worden bewaard voor zeer lange tijd (ca. 15 jaar) zoals tekeningen, vergunningen en contactgegevens, zodat daar in de toekomst, in geval van nieuwe opdrachten (verbouwingen etc.), op terug kan worden gevallen. Verstrekte BSN nummers van particuliere opdrachtgevers worden een jaar na volledige afronding van de opdracht verwijderd. Financiële gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard of conform wettelijke bewaartermijnen.

Welke gegevens leggen wij vast – personeel, sollicitant
De volgende gegevens worden door ons vastgelegd in de personeels- en salarisadministratie in verband met wettelijke verplichtingen en in verband met onze bedrijfsvoering. Dit geldt voor personeelsleden in dienst (geweest), tijdelijke krachten en bepaalde gegevens van sollicitanten.
Deze gegevens worden vastgelegd, nadat deze verstrekt zijn door betreffende persoon. De volgende gegevens kunnen worden opgevraagd c.q. worden vastgelegd nadat deze zijn verstrekt.

– NAW gegevens
– Volledige voor- en achternaam
– Geslacht (personeel)
– Geboortedatum (personeel)
– Functie
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Financiële gegevens (personeel)
– BSN nummer (personeel)
– Kopie ID bewijs (personeel)
– CV met werkervaring en opleiding (personeel, sollicitant)

Met welk doel en hoe lang leggen wij deze gegevens vast – personeel, sollicitant
Gegevens van onze personeelsleden en sollicitanten worden vastgelegd met als doel een werkrelatie aan te kunnen gaan en te onderhouden, informatie te kunnen bieden over personele aangelegenheden, vacatures, alsmede betalingen te kunnen verrichten en administreren.

Gegevens van personeel in dienst worden gedurende de looptijd van het dienstverband bewaard. Na einde dienstverband worden deze gegevens nog maximaal 7 jaar bewaard of conform wettelijke bewaartermijnen. Gegevens van sollicitanten, die geen personeelslid zijn geworden, worden tot maximaal een jaar na verstrekking bewaard voor eventuele toekomstige vacatures.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verkocht. Gegevens worden uitsluitend aan andere partijen verstrekt, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor opdrachtgevers of personeelsleden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Digitale openbare gegevens
Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies worden door
de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. Dit wordt gedaan door het bedrijf Google. De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee optimaliseren wij de informatie, die op de site te zien is. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Verder gebruiken wij foto- en videomateriaal van bepaalde door ons gerealiseerde projecten, die als referentie gebruikt worden op onze website en op onze social media accounts. Dit materiaal wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd geplaatst.

Incidenteel maken wij gebruik van email om relaties en/of potentiele opdrachtgevers te informeren over onze projecten en overig nieuws aangaande onze onderneming. Indien u daar geen prijs opstelt kunt u zich altijd afmelden via info@bbohaaglanden.nl.

Inzagerecht gegevens
Een ieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Eventuele verzoeken tot inzage, wijziging of overdracht van uw gegevens aan derden kunt u richten aan info@bbohaaglanden.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van de expertise van gerenommeerde IT-bedrijven om onze en uw gegevens goed te beschermen. Misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van gegevens worden door ons gesanctioneerd. Eventuele suggesties, opmerkingen of aanwijzingen voor vermoedelijk misbruik van uw gegevens ontvangen wij graag via info@bbohaaglanden.nl.